VYPRACUJEME VÁM NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY

 • Kompletní zajišťování činnosti – vykonávání funkce OZO BOZP pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
 • Veškerá odborná a poradenská činnost v oblasti BOZP, PO a Hygieny atd.
 • Stanovení rizik na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.
 • Stanovení osobních ochranných pracovních prostředků OOPP a hygienické, čistící a desinfekční prostředky na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.
 • Školení řidičů a školení BOZP zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ostatních osob.
 • Zpracování formulářů a zavedení evidence (pracovní úrazy, kontrolní činnost na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele apod.).
 • Vypracování dokumentace pro nakládání s chemickými látkami a směsmi.
 • Specifické školení – motorové pily, strojní zařízení, stavební a pracovní stroje, zdvihací zařízení, apod.
 • Zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném právními předpisy.
 • Účast při kontrolách ze strany státních kontrolních orgánů a to jak OIP tak hygienické stanice.
 •  Stanovení podmínek systému řízení.
 •  Zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném Systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001.
 • Zpracování směrnic, návodů, metodických pokynů a veškerých podkladů pro konkrétní činnosti.
 • Provádění auditů podle ČSN ISO 45001.

CENÍK - BOZP

SLUŽBA - BOZPCENA
Zpracování základní dokumentace BOZPod 2500 kč
Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizikod 450 kč/hod
Provedení vstupního auditu / kontroly pracoviště v součinnosti s plněním legislativních požadavků a návrhy opatřeníod 1000,- Kč
Vypracování Rizik BOZP včetně příslušných opatřeníod 2500,- Kč
Prověrky BOZP včetně zápisu / fotodokumentace a návrhů na odstranění zjištěníod 2400,- Kč
Provedení vstupního auditu dle požadavku Normy ČSN ISO 45001 se závěrečnou zprávouod 3500,- Kč
Vstupní školení BOZP / PO – pro zaměstnance se závěrečným testemod 400,- Kč/osobu
Vstupní a periodické školení BOZP / PO – od tří do čtyř zaměstnanců1100, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP / PO od pěti do sedmi zaměstnanců 1850, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP / PO od osmi do devíti zaměstnanců2800, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP / PO od deseti do dvaceti zaměstnanců 3600, - Kč
Školení auditorů BOZPod 1950,- Kč/osobu
Vypracování kategorizace prací včetně zaslání na KHSod 2000,- Kč
Vstupní a periodické školení BOZP - vedoucí zaměstnanci od tří do čtyř zaměstnanců1300, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP - vedoucí zaměstnanci od pěti zaměstnanců 2000,- Kč
Opakované školení BOZP - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testem od 400,- Kč/osobu
Vstupní školení BOZP - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 450,- Kč/osobu
Specifické školení – motorové pily, strojní zařízení, stavební a pracovní stroje, zdvihací zařízení, apod.od 1400,- Kč
Cestovné10 kč/km