VYPRACUJEME VÁM NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY

  • Ekologická újma

– vypracování základního nebo podrobného hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo, v němž provozujete činnost podléhající hodnocení

  • Vodní hospodářství /Plány havarijních opatření

– vyhledání zdrojů znečištění vod ve firmě/společnosti
– zpracování havarijních plánů pro nakládání se závadnými látkami
– plány havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami

  • Odpadové a Obalové hospodářství

Zpracování koncepce odpadového hospodářství včetně obalové legislativy:

– přehledy odpadů, zpracování způsobu evidence odpadů
– dokumentace k režimu nakládání s odpady a obaly
– identifikační listy nebezpečných odpadů
– provozní řády pro skladování a shromažďování odpadů
– průběžné evidence odpadů a obalů
– ohlašovací povinnosti původce – ISPOP, SEPNO, EKO–KOM, atd.
– žádosti o udělení souhlasu k nakládání s odpady

  • Chemické látky a směsi /REACH / CLP / Havarijní a provozní řády /

– zpracování koncepce pro nakládání chemickými látkami a směsmi
– klasifikace, posouzení a značení chemických látek a směsí v souladu s legislativou EU
– zajištění správného značení: H-věty a  P-věty, výstražné symboly nebezpečnosti
– bezpečnostní listy, návodky a popisy na chemické látky a směsi
– vypracování havarijních řádů a provozních řádů, místní provozních předpisů pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
– zpracování havarijních a provozních řádů pro úniky nebezpečných látek a směsí např. čpavku, chlóru apod.
– evidence chemických látek a směsí

  • Ovzduší

– vypracování souhrnné provozní evidence včetně poplatků za znečištění ovzduší
– zajištění dokumentů pro vedení provozní evidence
– vypracování provozních řádů
– aktualizace veškerých legislativních požadavků

CENÍK - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

SLUŽBA - ŽP/EMSCENA
Provedení vstupního auditu / kontroly pracoviště v součinnosti s plněním legislativních požadavků a návrhy opatřeníod 1000,- Kč
Zpracování základní dokumentace ŽP / Plány havarijních opatření, Havarijní řády, Provozní řádyod 2400 kč
Roční hlášení za produkci odpadůod 1500 kč
Vypracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů včetně návrhu zařazení NOod 400,- Kč
Vypracování popisů odpadůod 350,- Kč
Základní hodnocení Ekologické újmy od 1500,- Kč
Vedení obalové evidence – zasílání hlášeníod 2000,- Kč
Hlášení na ISPOP – ovzduší, vodyod 1500,- Kč
Protokoly o nezařazení objektů (Zákon o prevenci závažných havárií)od 2400,- Kč
Školení chemických látek / nakládání s odpady od 450,- Kč/osobu
Školení chemických látek / nakládání s odpady – od tří do čtyř zaměstnanců1100, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od pěti do sedmi zaměstnanců 1900, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od osmi do devíti zaměstnanců3000, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od deseti do dvaceti zaměstnanců 3800, - Kč
Provedení vstupního auditu dle požadavku Normy ČSN EN ISO 14001 se závěrečnou zprávou3500, - Kč
Cestovné10 kč/km